Menu
Your Cart
Ürünlerimiz NSF Belgelidir ve Orjinaldir, Yetkili Bayilerden Temin Edilebilir.

Gizlilik İlkeleri

İşbu ‘’Gizlilik Sözleşmesi’’ (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır……………………………..adresinde mukim ………………………… (bundan böyle “…………………..” olarak anılacaktır) ile

diğer tarafta ……………….. adresinde mukim ………………………. (bundan böyle ‘’FİRMA” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

……….. ve FİRMA bundan böyle ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

1. Amaç:

Taraflar, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere taraflarca yapılacak tüm görüşmeler

sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile

paylaşabileceklerdir.

İşbu Sözleşme, Tarafların görüşmeleri süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları

gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli

Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme

yükümlüğüne sokmaz.

2. Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı:

İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele

edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti

altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım

bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım

programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan

ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve

değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili

tüm bilgi ve malzemeler, …………….’in kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş

olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları

elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn,

müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her

türlü bilgiyi kapsar.

Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler

ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya

komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile

edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme

kapsamında işlem görecektir.

Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin

Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı

olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir.

Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.


2/7

3. Gizli Bilginin Kullanım Koşulları:

Gizli bilgiyi alan taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin aşağıdaki 8. maddeye uygun olarak

feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren

süresiz olarak şekilde Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere

uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Gizli Bilgiyi sadece diğer Tarafça verilme amacına uygun olarak kullanmak,

b) Gizli Bilgiyi konuyla ilgili olmaları şartıyla “bilmesi gereken” prensibine göre kendi personeline

bu Sözleşme şartlarına uymalarını sağlamak sureti ile vermek,

c) Gizli bilgiyi açan tarafın Gizli Bilgisine en az kendisine ait olan ve aynı derecede önemli Gizli

Bilgiyi korumak için sarf ettiği itinayı göstermek,

d) Gizli Bilgiyi, Gizli Bilgiyi açan Tarafın yazılı onayı olmadan hissedarları, bağlı şirketleri ve yan

kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara açıklamamak,

e) İşbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi

tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu

Sözleşme'nin amacı dahilince tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış

veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir

ibare koymak,

f) İşbu Sözleşme amacına uygun olarak gerekmesi halinde, Gizli Bilginin aktarıldığı kuruluş, alt

yüklenici ya da diğer üçüncü tarafların da Gizli Bilginin saklanması ve açıklanması ile ilgili olarak

aynı sınırlamalara bağlı olmasını sağlamak.

4. Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi:

Gizli Bilgiyi alan Tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak 4.

madde altında belirtilen hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

a) Gizli Bilgi alındığı tarihte, Gizli Bilgiyi alan Tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile

kanıtlanabiliyorsa,

b) Gizli Bilgiyi alan Tarafın bu Gizli Bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak

geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,

c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya Gizli Bilgiyi alan Tarafın hiçbir kusuru olmaksızın

kamuya daha sonra bildirilmişse,

d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve işbu Sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü

şahsın Gizli Bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve

incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler)

ile kanıtlanabiliyorsa,

e) Gizli Bilgiyi alan Tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, Gizli

Bilgiyi açan Tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,

f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan Tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.


3/7

5. Gizli Bilginin Mülkiyeti:

Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve

bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.

Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün

mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca

korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma

haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

6. Sorumsuzluk Hali:

Bu Sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan Gizli Bilgilerde bulunan herhangi bir hata

ya da eksiklik nedeniyle, kullanan Tarafın cihaz, araç, gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü

şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü

kayıplardan bilgiyi açan Taraf sorumlu tutulmayacaktır.

7. Sözleşmenin İhlali:

7.1 Taraflar, bu Sözleşme kapsamında ve özellikle bu Sözleşmeye göre elde edilen Gizli Bilginin

korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden Taraf,

meydana gelebilecek, Mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü

olacaktır. Ayrıca;

a) Gizli Bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde olan Taraf daha başka

açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.

b) Alan Taraf, gizli bilgi veren Tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren

Tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

7.2 Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya

yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu Sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği

anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer

hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez.

8. Sözleşmenin Süresi

İşbu Sözleşme, Tarafların yazılı mutabakatı ile uzatılmadığı takdirde, imza tarihinden itibaren bir

(1) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır ve süresi sonunda başka bir ihbara gerek olmaksızın geçersiz

olacaktır.

Ancak, Taraflardan her biri diğer Tarafa 30 (otuz) takvim günü önceden yazılı ihbarda bulunarak

bu Sözleşmeyi sona erme tarihinden önce feshedebilir. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona

ermesi halinde tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olarak devam edecektir.

Bu Sözleşme burada belirtildiği üzere feshedildiği veya sona erdiği takdirde, bilgiyi açan Tarafa ait

olan ve diğer Tarafın elinde bulunan tüm bilgiler ve belgelerin kopyaları, bilgiyi açan Tarafın talebi

halinde iade edilecek veya imha edilecektir.


4/7

9. Uyuşmazlıkların Halli:

Bu Sözleşmenin yorum ve icrasından doğabilecek bütün anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti

kanunları uygulanacak olup, anlaşmazlıklara bakmaya İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra

Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

10. Masraflar:

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek

harcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder.

11. Sözleşmenin Bütünü ve Tadilat:

Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin

konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın,

taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

12. Maddelerin Ayrılabilirliği:

İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında

geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği,

yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

13. Devir Yasağı:

İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerden hiçbiri, diğer Tarafın önceden alınmış

yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

14. İş İlişkisi:

İşbu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük

getirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını

amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.

15. Tebligat adresleri:

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim,

talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da

noter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir. Bildirimler, Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilen

Taraflara ait adreslere yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz

konusu adresler, Tarafların kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar

muhatabına ulaşmış kabul edilir.

Sitemiz Tüm Çerezleri KVKK Kapsamında Tutmaktadır. Bilgi Edinmek için Gizlilik İlkeleri.